Predstavitev društva

O društvu

Informacije

Spoštovani ljubitelji starodobnih vozil, dragi oldteimerji, kolegi in prijatelji dobrodošli na naši spletni strani.

Za nami je večletno društveno delo, ki je bilo pestro in uspešno. V obsežnem programu dela, ki smo si ga zadali so tudi te strani, ki jih pravkar prebirate. Minevajo leta, ki so bila zanimiva, vsestranska, prijetna, presenetljiva, pa tudi zahtevna in tu pa tam kruta – čisto normalno in povprečno. Preživljali smo jih vsak po svoje. Razdajali smo se delu in skrbem, iskali trenutke miru, zadovoljstva in sreče, pa doživeli tudi kaj ne prijetnega, posvečali smo se svojim bližnjim, poskušali preživeti v službah, krmarili med obveznostmi in iskali priložnost za vsak delček prostega časa, da bi ga porabili za prijateljevanje in druženje – kje drugje kot v družbi pravih pajdašev v društvu JJ PUH Ljutomer.

02/584-82-06 in 041/760-392

Muzej JJ Puch v LJutomeru
Prešernova 25
9240 Ljutomer

Ponedeljek ‒ Petek: 09:00 ‒ 15:00

Odrasli: 2,50 €
Otroci in študenti: brezplačno

Vizije, poslanstva

Nekaj besed

1. OSNOVNA USMERITEV DRUŠTVA

Društvo JJ Puh je med večjimi tovrstnimi društvi v Sloveniji. Trenutno šteje 315 članov, ki se združujejo z interesom iskanja in varovanja tehnične kulturne dediščine na področju celotne Prlekije, pa tudi izven nje, saj so v društvu aktivni tudi člani iz širšega območja Štajerske, pa tudi iz Prekmurja in iz drugih krajev Slovenije.

1.1. VIZIJA IN POSLANSTVO

Osnovno poslanstvo društva je v iskanju, obnovi, ohranjanju, varovanju in popularizaciji tehnične kulturne dediščine z glavnim poudarkom na delu, življenju in zapuščini Johanna Janeza Pucha. Na tej osnovi si je društvo zastavilo dolgoročno vizijo v smeri trajnega predstavljanja in popularizacije bogate tehnične kulturne dediščine na področju celotne Prlekije in tudi širše v Sloveniji. Z željo, da bi to vizijo uresničili smo si zadali konkretne cilje, med katerimi je najpomembnejši – ureditev primernih prostorov in ureditev trajne muzejske dejavnosti za področje tehnične kulture in dediščine v Ljutomeru.

1.2. PROGRAMSKA USMERITEV DRUŠTVA

Društvo je dobro organizirano in deluje na principu projektnega vključevanja članov. Organiziramo odmevne prireditve in srečanja lastnikov in ljubiteljev tehnične kulture in dediščine iz vse Slovenije, imamo pa tudi tesne povezave s sorodnimi društvi in klubi na Hrvaškem, v Avstriji, Nemčiji, na Madžarskem in v Češki. Smo organizator prvenstva za točke zveze SVS. V društvu delujejo člani in članice z široko paleto poklicev, izobrazbene strukture in osebnih sposobnosti. Delovanje članov vzpodbujamo z projektnim načinom dela, v katerega vključujemo posamezne člane glede na njihova znanja, izobrazbeni nivo, sposobnosti in glede na njihovo lastno zainteresiranost za določen projekt ali nalogo. V društvu imamo naslednje komisije, sekcije in skupine; – strokovno tehnična komisija – tekmovalna sekcija – projektna skupina za izgradnjo prostorov in prostorskih pogojev za muzej – skupina komisarjev za svetovanje in nadzor obnove predmetov, naprav, vozil in tehnike iz področja tehnične kulture in dediščine – projektna skupina za pripravo in izvedbo srečanj, predstavitev in za promocijo – skupina za protokol

2.1. KLJUČNI PROBLEMI PRI DELOVANJU DRUŠTVA

Nanašajo se predvsem na zagotavljanje virov financiranja dokaj zahtevnega projekta, kot je organizacija, priprava in postavitev muzealske dejavnosti za področje tehnične kulture in dediščine v Ljutomeru. Živimo in delujemo v relativno revnem okolju, kjer je pridobivanje sredstev iz naslova sponzoriranja in doniranja omejeno. Večino vseh sredstev zagotavljamo preko članarine in s prispevki samih članov društva. Občasno uspemo na javnih natečajih Ministrstva za kulturo, da si pridobimo proračunska sredstva za projektne naloge. Proračunska sredstva ne zadoščajo niti za enkratno poštno obveščanje članov, pa čeprav imamo status društva, ki dela v javnem interesu.

2.2. OBMOČJE DELOVANJA

Društvo je registrirano v upravni enoti Ljutomer, deluje pa na področju celotne Prlekije in sicer na področju Upravnih enot: Ljutomer, Ormož, Ptuj, Lenart in G.Radgona. Na tem območju sodelujemo z sorodnimi društvi, klubi in organizacijami, tesno pa sodelujemo tudi z javnimi zavodi na področju kulture, z arhivi, muzeji in z Univerzo v Mariboru. Sodelujemo tudi z šolami, turističnimi društvi, športnimi društvi, obrtnimi zbornicami in gospodarskimi družbami na območju celotne Prlekije in širše v Sloveniji, imamo pa tudi tesnejše sodelovanje s sorodnimi društvi, klubi in organizacijami v tujini. Društvo je pobrateno z društvom Oldtimer klub iz Zaboka – Hrvaška in z društom Oltimer klub Derne – Češka. Z ureditvijo prostorskih pogojev želimo ustvariti možnosti za trajno muzealsko dejavnost v lastnih društvenih prostorih v Ljutomeru. Člani in simpatizerji našega društva so pripravljeni pomagati pri zbiranju gradiv, literature, eksponatov, sklopov, vozil, opreme in drugih predmetov iz področja tehnične kulture in dediščine z poudarkom na Johannu Janezu Puchu, stalna razstava pa bo postavljena ob sodelovanju strokovnjakov Zgodovinskega arhiva v Ptuju, Pokrajinskega arhiva Maribor in univerze v Mariboru. K sodelovanju želimo privabiti tudi domicilne občine, javne zavode za kulturo in društva, ki delujejo v okviru Skladov ljubiteljske kulture. Galerijski prostor bo namenjen stalnim razstavam, ki jih bomo tematsko dopolnjevali in nadgrajevali glede na naše možnosti pridobivanja zanimivih materialov iz področja tehnične kulture in dediščine. Muzej bo odprtega tipa, namenjen širši javnosti, šolam, naključnim obiskovalcem, turistom in skupinam.

2.3. DRUGI CILJI

Hiter razvoj našega društva je dosežen predvsem zaradi izjemnega angažiranja uprave, ožjega vodstva društva, posameznih projektnih skupin in sekcij, ter velikanske pomoči celotnega članstva. Društvo v preteklih letih ni iskalo finančnih sredstev oz. pomoči v lokalnih skupnostih ali na javnih razpisih, temveč se je v celoti od ustanovitve naprej samofinanciralo. Že omenjeni razvoj društva, ki je skorajda prerasel naše možnosti, pa daje možnosti za še uspešnejše delovanje v prihodnosti. Z dograditvijo društvenih prostorov in z postavitvijo stalne muzejske dejavnosti društva namerava zaključiti investicijski razvoj in ob stalni osnovi dejavnosti razvijati nove oblike delovanja v širšem okolju. Med načrtovanimi cilji naj omenimo le nekatere:
  • nadaljnjo povezovanje s sorodnimi društvi, klubi in organizacijami v Sloveniji in v tujini – skupni programi in skupni nastopi društev v Sloveniji in v tujini,
  • organizacija in izvedba srečanj po sprejetem programu dela za leto 2006
  • izobraževanje in nasvetovanje na področju obnove, ohranjanja in varovanja tehnične kulture in dediščine,
  • sodelovanje v projektih lokalnih skupnosti, zavodov, organizacij in institucij,
  • aktivno sodelovanje z Univerzo v Mariboru – Puchov inštitut
  • promocija in popularizacija tehnične kulture in dediščine
  • vključevanje v celostno kulturno in turistično ponudbo v lokalnem okolju in širše v celotni Prlekiji
  • sodelovanje s sponzorji, donatorji in gospodarskimi organizacijami v lokalnem okolju in v celotni Prlekiji
Potrebni resursi so v večini že zagotovljeni. Ljutomer je povezan z pomembnimi dogajanji v pretekli in polpretekli zgodovini. V našem mestu so vznikla prva slovenska društva v 19. stoletju, zgodil se je I.Slovenski tabor, iz Ljutomera izhajajo pomembni možje, ki so odigrali ključno vlogo v utrjevanju slovenske narodne zavesti, kulture in znanosti. Prlekija je dajala in daje velik prispevek na številnih področjih – tudi na področju tehnične kulture in dediščine. Naše društvo se želi vključiti v prizadevanja za hitrejši razvoj lokalnega okolja in prispevati čim večji delež k popularizaciji in promociji naše kulture, tradicije, pa tudi bogate zapuščine naših prednikov.
Društveni prostori, ki jih želimo dograditi in nadgraditi za potrebe »Puchove muzejske sobe« se nahajajo v samem mestu Ljutomer. Lokacija je lahko dosegljiva, v neposredni bližini nastaja živahno poslovno življenje, zagotovljen je večji parkirni prostor in enostaven dostop tudi za šolske in turistične skupine. V neposredni bližini je razvita tudi vsa potrebna javna infrastruktura. v Ljutomeru je zelo pestro kulturno dogajanje, tu delujejo številna kulturna društva, živahna je dejavnost ljubiteljske kulture, zelo prodorna pa je tudi Zveza kulturnih organizacij in Regionalni sklad ljubiteljske kulture. Ocenjujemo, da je v Ljutomeru in v Prlekiji veliko možnosti za še uspešnejše delo našega društva, pa tudi za nadaljnji razvoj na področju iskanja, zbiranja, obnove, ohranjanja in varovanja tehnične kulture in dediščine. Z tem projektom bo Ljutomer ob Splošnem muzeju in Muzeju I.Slovenskega tabora dobil še dodatno muzejsko dejavnost, ki bo pomenila precejšnjo popestritev kulturne in turistične ponudbe mesta, občine in širše prleške pokrajine. Z ureditvijo prostorskih pogojev za stalno muzejsko dejavnost se odpirajo tudi nove možnosti za delovanje našega društva – ne le na področju ljubiteljskega zbirateljskega dela, temveč tudi na področju izobraževanja, osveščanja in nasvetovanja na področju tehnične kulture in dediščine v našem okolju.
Srečko Lukovnjak Kramberger